Breweries of Shiga

Tasting Sale Facility Exhibition
No. Brewery address TEL WEB Contents
129 Fujiihonke Aisho-cho,Echi-gun,Shiga 0749-42-2080
130 Tomitashuzo Nagahama-shi,Shiga 0749-82-2013
131 Kawashimashuzo Takashima-shi,Shiga 0740-25-2202
132 Satoshuzo Nagahama-shi,Shiga 0749-68-3600
133 Yamajishuzo Nagahama-shi,Shiga 0749-82-3037